ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ

ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ
ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ
ਸੂਰਜ
looks like
evergreens holding
sun