ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ
ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸਮੰਦਰ
ਆਪਣੇ ਘਰ