ਰਿਦਮ ਕੌਰ

ਘਰ ਆਇਆ ਬਿਛੂ
ਮਾਂ ਕਹੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਲਾਡ ਲ੍ਡਾਵਾਂ