ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ 

ਜਦ ਵੀ ਵੇਖਾਂ

ਅਖੀਂ ਸੂਰਜ ਪਵੇ

ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਏ