ਸਪਾਰਕ–                       
‘ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਰਵਾਜ਼  
ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ                 

ਨਿਰਮਲ ਬਰਾੜ