ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ
ਰਹਿ ਗਈ ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ
ਜਹਾਜ ਦੀ
amber vich
reh gyee chiti lakeer
jahaj di

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ