ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ

ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ

ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਤੇ

ਰਾਹੁਲ ਕਟਾਹਰੀ