ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲ 

ਐਧਰ ਓਧਰ ਉਡਦੇ 

ਸਾਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ

ਕ਼ਮਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ