‎ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ –

20 ਸਾਲ ਬਾਦ ਮਿਲੇ

ਨਾ ਉਸ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ