ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕੇ…

ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਵਸਦਾ ਸੱਜਣ

ਕਰਾਉਂਦੇ ਯਾਦ

ਬਲਰਾਜ ਚਹਿਲ