ਨਵਾਂ ਸਾਲ… 

ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਥੇਲੀ 

ਓਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ