ਚੁਰਸਤੇ ਦਾ

ਟੁੱਟਿਆ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਰਾਹੀ ਵੇਖੇ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ