ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦਿਆਂ

ਵੱਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਉੱਠ ਤੁਰਿਆ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ