ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ
ਕੀੜੀ ਨੇ ਖੰਭ ਕੱਢੇ
ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ