ਮੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਲਾਲਾ ਵੇਖੇ  ਕਾਰ  ਵਿਚੋਂ
ਜੱਟ  ਸੁੱਟੇ
ਸੜਕ ‘ਤੇ  ਆਲੂ