ਸੰਜੇ ਸਨਨ

ਬਾਬਾ ਸੀਪ ਖਿਡਾਵੇ
ਜੋੜ ਬੇਗਮ ਵਿੱਚ ਯੱਕਾ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵੇ.. 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ