ਸੰਜੇ ਸਨਨ

ਬਾਬਾ ਸੀਪ ਖਿਡਾਵੇ
ਜੋੜ ਬੇਗਮ ਵਿੱਚ ਯੱਕਾ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵੇ..