ਜਾ ਰਿਹਾਂ

ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ

ਅਗੇ ਧੁੰਦ ਬੜੀ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ