ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਡੁਬਦਾ ਸੁਰਜ
ਮਛਿਆਰੇ ਘਰੋ ਘਰੀ
ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ