ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫੋਰਮ
ਕਿਤੇ ਮਿਲਨੀਆਂ
ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜੇ