ਆ ਫਸੇ

ਚੋਗ ਖਿੱਲਰੀ ਵੇਖ

ਜਾਲ ਵਿੱਚ

Inderjeet Singh Purewal