ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ
ਜਖਮੀ ਕੂੰਜ ਉੱਡੀ ਨਦੀ ਚੋਂ
ਪਾਣੀ ਚ ਪਿਆਜੀ ਲਹਿਰਾਂ

ਸਖੀ ਕੌਰ