ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਬਾਰਸ਼ੀ ਬੂੰਦਾ
ਧੋ ਗਈਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਘਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ