ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ
ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ
ਵੇਸਵਾ ਮਾਂ

ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਬੀ