ਇੱਕ ਸਰਦ ਸਵੇਰ
ਚਿੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ
ਧੌਣਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ