ਧੁੰਦ ਤੜਕ ਸਵੇਰ

ਸੈਰ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ

ਸਾਇਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ