ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਦੇਖੇ

ਚੜੇ ਹੋਏ ਚੰਨ ਨੂੰ 

ਉਡੀਕੇ ਚੰਨਮਾਹੀ ਨੂੰ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ