ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ

ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੇਡੇ

ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ…

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ