ਰੱਬ ਧਿਆਵੇ 

ਪਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ 

ਮਗਰੋਂ ਖਾਵੇ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ