ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ

ਦੋ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੌਲਾ
ਇਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ
ਬੈਠੇ ਚੁੱਪਚਾਪ