ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ 

ਨਿੱਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ

ਬਾਪੁ ਔਖਾ ਚਾਹ ਤੋਂ 

ਰਾਜੇਸ਼ ਮੋਂਗਾ