ਘਰ ਪਰਤਿਆਂ

ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਦਿਸਿਆ 

ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਬ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ