ਟਿੱਕੀ ਰਾਤ… 

ਦੂਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਆਵੇ 

ਘਰਾਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਰਜਵੰਤ ਸਿੱਧੂ