ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਢੌਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ

ਕੁਸੇ ਦੇ ਡੱਕੇ

ਰਾਹੁਲ ਕਟਾਹਰੀ