ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ

ਕਵਿਤਾ ਘੜਦਿਆਂ
ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਇਆ…