ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ

ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਤਜਾਰ
ਡੋਡੀਆਂ ਖਿੜਨ ਦਾ
ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ…

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ