ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਧੋਵੇ

ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ