ਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪਾਵੇ

ਮਾਹੀ ਦਾ ਸਵੈਟਰ

ਦੁੱਪਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਕਣਾ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ