ਬਲਦੀ ਲਾਟ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ‘ਚ 

ਡਗ-ਮਗਾ ਚਮਕੇ 

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ