ਪਰਭਾਤ-ਫੇਰੀ

ਲੰਘ ਰਹੀ ਗਲੀ ਚੋਂ 

ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼

ਸੰਜੇ ਸਨਨ