ਸੁਨਹਰੀ ਧੁੱਪ

ਜਾਮਨ ਦੇ ਲਾਲ ਟੂਸਿਆਂ ਚੋਂ

ਟਿਪ ਟਿਪ ਕੋਹਰਾ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ