ਮਾਰ ਗੁੱਲੀ ਨੂੰ ਟੁੱਲ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚਾ ਆਖੇ

ਵੱਟ ਏ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਤਤਲਾ