ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੁੱਤ 

ਕਾਲੇ ਮੱਥੇ ਪੰਛੀ ਲਾਇਆ 

ਚਿੱਟਾ ਟਿੱਕਾ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ