ਗੁਆਂਡਣ ਪਾਣੀ ਵਾਰੇ 

ਬਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਤੱਕੇ 

ਛੜੇ ਦੀ ਮਾਂ

ਰਜਵੰਤ ਸਿੱਧੂ