ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ 

ਜਦ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਪਿੱਛੇ 

ਮਲਾਹ ਦਾ ਚੱਪੂ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ