ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਬਰਦੀ

ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਵੇਖੇ

ਕਿੱਲੇ ਬੱਝੀ ਗਾਂ 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ