ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਠ

ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਟੁਟੀਆਂ
ਸੁੱਚਲ ਸੌਦਾ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ…