ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ
ਨਵੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਬਰ ਤੱਕ…