ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ

ਗੁਣੀਆਂ ਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ
ਆਪਣੇ ਬਨਾਏ ਘਰ ਨੂੰ
ਮਿਸਤਰੀ…

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ