ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਥਕਦੇ ਨਹੀ ਪਾਪਾ
ਸਮਾਇਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਾਇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ…