ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ 

ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ